1. ชื่อบริษัทที่ต้องการ ชื่อที่ต้องการมากที่สุดให้เขียนเป็นอันดับแรก

2. ชื่อผู้ใช้จองชื่อ (นาย/นาง/นางสาว):

3. ที่ตั้งของสำนักงาน

***ถ้าเป็นคอนโดโปรดแจ้งทางสำนักงานบัญชีด้วย***

4. วัตถุประสงค์ (เรียงตามลำดับความสำคัญ ที่จะประกอบการจริง)

ในหนังสือรับรองบริษัทจะใส่ให้ทุกข้อที่ระบุมา แต่ใน ภ.พ.01(ตอนจด VAT กับกรมสรรพากร จะใส่เฉพาะที่ทำจริงและทำเป็นหลักเท่านั้น

5. ชื่อกรรมการของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน * ถ้าผู้มีอำนาจเซ็นคนเดียว กรรมการมีคนเดียวก็ได้

(ชื่อต้องระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและให้ระบุคำนำหน้าชื่อด้วย)

6. ชื่อผู้มีอำนาจเซ็นต์เอกสารมีใครบ้าง / เงื่อนไขการเซ็นต์เป็นอย่างไร

เช่น นาย ก. ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
นาย ก. หรือ นาย ข. ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

7. ทุนจดทะเบียน

8. รายชื่อหุ้นส่วน

(จะไม่ปรากฏหน้าหนังสือรับรองบริษัท ถ้าไม่เป็นกรรมการ ด้วย ) แต่ หจก. จะปรากฏหน้าหนังสือรับรองบริษัททุกคน

9. เอกสารที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วนทุกคน
2.สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน

10. จดแวท หรือ ไม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตั้ม 091-7622888 ,คุณเปิ้ล 02-0902284-6 ต่อ 13 

Line Id : 90917622888         Line Id : info@banbunchee