บริการงานบัญชีออนไลน์

ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีได้มากกว่าการทำบัญชีแบบทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเกิดข้อผิดพลาด ทำให้งานด้านบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถเรียกดู ตรวจสอบ หรือรวบรวมได้ง่ายด้วยฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลด้านบัญชีในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ยื่นแสดงต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ขอบเขตในการให้บริการ

  • รับติดตั้งระบบบัญชีออนไลน์ รับทำบัญชีออนไลน์ วางระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
  • แนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ดูแลสต๊อกสินค้า จัดทำรายงาน งบทดลอง งบการเงิน รายการบัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน 5 เล่ม และอื่น ๆ
  • ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กรและงบประมาณ
  • ปรับแต่ง Express on Cloud ให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะองค์กร
  • บริการอื่น ๆ อาทิ บริการรับทำบัญชีออนไลน์ บริการจัดทำและยื่นภาษีรายเดือน  ประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) รับปิดงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่;

TEL : 063-1497040 ,086-0896768

Line ID : banbunchee2